Dergi Abonelik Formu
G&S Club Card Sözleşme Şartları

İş bu sözleşme: GOURMET&STYLING DERGİSİ  (DERGİ) Aboneleri’ne  (ABONE), genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma/harcama, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulan müşteri memnuniyeti odaklı olarak hazırlanmıştır.

GOURMET&STYLING DERGİSİ  program ortakları; programa katılan üye işyerleri, diğer firmalar ile tüm bunların bayii, acente, franchiseları ve ileride katılabilecek diğer şirketlerdir (PROGRAM ORTAKLARI). DERGİ  haricinde müşteri memnuniyeti odaklı ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda başka pazarlama uygulamaları ve programları da yürürlüğe sokabilir. ABONE, Club Üyelik programı kapsamındaki tüm uygulama ve programlardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul eder.

1. ABONE, CLUB KART  Programı ve/veya yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalar ve programlar çerçevesinde; DERGİ, tarafından, kendisine, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmesine izin verir. ABONE, Program Ortaklarına ve/veya DERGİ’ye geçmişte vermiş olduğu, bu formla ilettiği ve sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına, DERGİ ve diğer Program Ortakları arasında paylaşılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, Üye aksini belirtmediği sürece bu firmaların, kendisiyle SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin verir. Üye aksini belirtmedikçe, CLUB KART  Programı sonlandığında da, verilerinin toplanmasına, DERGİ, Program Ortakları ve devreye alınabilecek diğer programların ortakları, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, paylaşılmasını, işlenmesini ve kendisine erişilmesini kabul eder.

ABONE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini programların iletişim kanallarından bildirebilir. ABONE’nin bilgileri DERGİ ve Program Ortaklarının hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri firmaları ile), bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. ABONE’nin verileri işlenip, bilgiler, abone kimliği açıklanmaksızın, gruplar halinde 3. kişiler ile paylaşılabilir.

2. ABONE, CLUB KART  Programı da dahil olmak üzere programlardan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, kartın, kendisi ve/ veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve DERGİ’nin sorumlu olmadığını, üyelik kartını veya kart numarasını başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. ABONE, üyelik kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan ABONE sorumludur. İleride, programlarda kart harici araçlar kullanılırsa, bu maddedeki koşullar kart harici araçlar için de geçerli olacaktır.

3. DERGİ, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, CLUB KART  Programının şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, aboneliği iptal edebilir, aboneliğe  ilişkin aidat alabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından ABONE’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların ABONE’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları, ve DERGİ hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.

4. DERGİ, veya ABONE 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde abonelik sona erer. ABONE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Abonelik sona erdiğinde kartta ABONE’ye kazandırılan haklar DERGİ tarafından silinecek ve geri alınacaktır.

5. DERGİ ve diğer program ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde DERGİ ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, CLUB KART  Programına 18 yaşın üzerindeki Türkiye’de yaşayanların abone olabileceğini kabul eder.

6. 18 yaşından küçük olanlar veli veya vasilerinin yazılı izni olması koşuluyla kart üyeliğine hak kazanabilirler. Sanal ortamda iş bu sözleşmenin veli veya vasinin “okudum, velisi/vasisi olduğum kişi adına onaylıyorum” şeklindeki kutucuğu işaretlemesi yoluyla ve gerek sanal ortamda ve gerekse sanal ortam dışında yazılı sözleşmenin son sayfasına  “okudum, veli/vasisi olduğum ...... isimli kişi adına onaylıyorum.”  şeklinde ayrıca ve açıkça el yazısı ile yazıp imzalamaları ve diğer sayfaları da parafe etmeleri suretiyle 18 yaş altındaki kişiler klub kart üyesi olabilirler.

7. İş bu sözleşmenin 18 yaş altında bulunan  kişi tarafından ihlali halinde iş bu sözleşmeye onay veren veli/vasi doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sonuçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yukarıdaki program koşullarını kabul ve beyan ediyorum.